Regulamin

korzystania ze Sklepu internetowego https://inteligentnysterownik.pl/sklepimf

 

§1

 

1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://inteligentnysterownik.pl/sklep zarządzany przez Ireneusza Moralewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IMFilter Ireneusz Moralewicz, z siedzibą w Goleniowie ul. Szarotki 24 72-100 Goleniów , NIP 8561209380, REGON: 811852505, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

3. Umowa – Umowa sprzedaży zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą, której integralna częścią jest Regulamin. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. Formularz zamówienia (Usługa Elektroniczna) – interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający złożenie Zamówienia. W Formularzu Klient określa warunki Umowy Sprzedaży, m.in. sposób dostawy i płatności.

5. Konto (Usługa Elektroniczna) – zbiór danych w systemie informatycznym Usługodawcy w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

6. Sprzedawca / Usługodawca – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: IMFilter Ireneusz Moralewicz, z siedzibą w Goleniowie ul. Szarotki 24 72-100 Goleniów , NIP 8561209380, REGON: 811852505, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Administrator – podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym Sklepu. Administratorem jest Sprzedawca/Usługodawca.

8. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

9. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

10. Produkt – produkty sprzedawane w Sklepie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§2

 

1. Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

2. Regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, zwanych dalej Klientami niebędącymi konsumentami.

3. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Klientem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument. Klientem powinien mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski (dla celów doręczenia przesyłki).

4. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, szczególnie Ustawie o Prawach Konsumenta, Ustawie o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz Kodeksowi Cywilnemu. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz praw osób których dane dotyczą oraz plików cookies. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów oraz podanie danych osobowych przez osoby korzystające ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne z zastrzeżeniem wyjątków w napisanych w polityce prywatności.

 

§3

 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

Konto Klienta,

Formularza Zamówienia umożliwiający złożenia Zamówienia w Sklepie,

2. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu przez Usługobiorcę następujących kroków: wypełnienie Formularza Rejestracji, kliknięcie pola „Załóż konto” oraz potwierdzenie chęci utworzenia zgodnie z instrukcją przesłaną automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami konieczne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługobiorca ma możliwość usunięcia swojego Konta w dowolnej chwili bez podania przyczyny.

3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub chwilą przerwania składania Zamówienia.

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków: wypełniene Formularza Zamówienia i kliknięcie po jego wypełnieniu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, pełny adres doręczenia Zamówienia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące sposobu dostawy Produktów i sposobu płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa w możliwie najwyższej wersji oprogramowania.

5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem oraz do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§4

 

1. Klient składa zamówienie, poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z §3 pkt. 2. Regulaminu oraz ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

2. Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu są cenami wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce. O łącznej cenie za Produkty, cenie dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Klient wskazuje Produkty, które chce zamówić. Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Produktów. Dodatkowo Klient może podać niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

4. Każde zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez Sprzedawcę. Brak potwierdzenia zamówienia w powyżej wskazanym terminie oznacza, że umowa w kształcie wynikającym z zamówienia nie została zawarta. Potwierdzenie jest przesyłane e-mailem i zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedawcę, Produktach, cenie i terminie realizacji.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedawcę w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Klientowi na jego wniosek. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Klienta danych, o których mowa w §4 pkt. 3., Klient może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmian Produktów zamówionych po ich wysyłce do Klienta.

7. Sprzedawca jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Klienta danych. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Sprzedawca może powstrzymać się od realizacji zamówienia, aż do ich wyjaśnienia. O takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

8. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury lub rachunku bez podpisu Sprzedawcy.

 

§5

 

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

płatność przelewem – przedpłata na konto Sprzedawcy
przelewem elektronicznym

2. Terminy płatności za zamówione Produkty:

Klient obowiązany jest do dokonania płatności za zamówione Produkty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – dotyczy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć niektóre dostępne sposoby płatności Klientom, którzy nie są konsumentami. W tym przypadku może także wymagać dokonania przedpłaty części lub całości kwoty.

 

§6

 

1. Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych. Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, albo – przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcę. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Produktów leżące po stronie przewoźnika.

3. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem kuriera.

4. Dostępne opcje dostawy Produktów oraz koszty dostawy są uzależnione od przewoźnika, wagi towaru i jego wartości.

5. Klient jest obowiązany skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Klient powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządzić protokół szkody.

6. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem odpowiedzialność za produkt, w tym uszkodzenie lub utrata, przechodzą na Klienta w chwili wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności także za opóźnienie w przewozie przesyłki. Klient niebędący konsumentem obowiązany jest dokonać wszelkich czynności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika z tytułu uszkodzenia lub niedostarczenia Produktu.

 

§7

 

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz.271 ze zm.) Klient, będący konsumentem może zrezygnować z Produktów kupionych w Sklepie (zawarcie Umowy na odległość) bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Produkty nie zostały zniszczone. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:

pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy dostępny w Sklepie.

4. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

5. Klient zobowiązany jest załączyć do oświadczenia dowód zakupu (paragon, rachunek, faktura).

6. Rozpoczęcie terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się w momencie wejścia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Umowę zawartą na odległość uważa się wówczas za niezawartą.

7. Sprzedawca ma obowiązek możliwie najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z pominięciem kosztów wymienionych w §8 pkt. 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub w inny wskazany, lecz nieobjęty dodatkowym kosztem sposób. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

8. Konsument ma obowiązek możliwie najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy w ustalony wcześniej sposób. Odesłanie Produktu przed upływem określonego terminu wystarczy do jego zachowania. Konsument może zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy.

9. Sprzedawca może umniejszyć wartość Produktu, jeśli produkt nosi znamiona używania wykraczające poza podstawowe czynności mające na celu sprawdzenie cech i funkcjonowania Produktu.

10. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia przysługuje również Sprzedawcy. Odstąpienie w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

§8

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r. i nie ma mocy wstecznej.

2. Sprzedawca/Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

Kodeksu Cywilnego,

Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

innym właściwym przepisom powszechnie obowiązującego prawa